РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5.1 Документація з науково-методичного та організаційного забезпечення навчального процесу

Документація коледжу:

 • галузеві стандарти вищої освіти;
 • навчальні плани;
 • робочі навчальні плани;
 • інформаційні пакети з кожного напряму та спеціальності;
 • програми нормативних навчальних дисциплін;
 • робочі програми навчальних дисциплін;
 • розклад занять за усіма формами навчання;
 • журнали обліку роботи академічної групи та викладачів з кожного напряму та спеціальності;
 • особові картки студентів;
 • відомості обліку успішності;
 • зведена відомість успішності студентів;
 • журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень студентів-заочників;
 •  накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення студентів тощо;
 • склад, план роботи і протоколи засідань предметних комісій;
 • накази про призначення кураторів груп студентів денної форми навчання;
 • протоколи засідань стипендіальної комісії;
 • копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; та ін.);
 • списки студентів, які мешкають у гуртожитку коледжу;
 • графіки проведення відкритих занять, та інше.

Документи Педагогічної ради коледжу зберігаються у заступника директора з навчальної роботи. Документи предметних комісій коледжу зберігаються у голів комісій.

Інформаційний пакет для напряму або спеціальності містить:

 • загальну інформацію про коледж, умови навчання та проживання;
 • стислий опис відділень, їх структури, викладацького складу, а також напрямку і спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням термінів та умов навчання, форм державної атестації;
 • навчальний план з розподілом годин по нормативних і вибіркових дисциплінах, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання;

Інформаційні пакети готуються українською мовою і розміщуються на веб-сторінці сайту коледжу.

Документація відділень з організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу:

 • план роботи відділень на навчальний рік;
 • обсяг навчальної роботи на навчальний рік;
 • розподіл навчальної роботи відділень на навчальний рік;
 • звіт відділення про виконання навчальної роботи;
 • розклад занять;
 • індивідуальні плани роботи педагогічних працівників;
 • навчально-методичні комплекси дисциплін;
 • графіки консультацій педагогічних працівників;
 • графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • плани відкритих занять на поточний семестр;
 • журнал взаємних і контрольних відвідувань занять педагогічних працівників;
 • теми курсових робіт;
 • завдання на курсові роботи;
 • екзаменаційні білети;
 • критерії оцінювання екзаменаційних навчальних досягнень студентів;
 • програми практик, тощо.

Структура навчально-методичного комплексу дисципліни включає:

 1. Витяг з навчального плану;
 2. Навчальну програму дисципліни;
 3. Робочу навчальну програму дисципліни;
 4. Структурно-логічну схему по здійсненню міждисциплінарних зв’язків (з врахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця);
 5. Зміст лекційного курсу в роздрукованому вигляді та на сайті коледжу;
 6. Інструктивно-методичні матеріали до практичних (лабораторних, семінарських) занять (друкований вигляд та на сайті);
 7. Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи;
 8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання;
 9. Критерії оцінювання успішності студентів;
 10.  Засоби діагностики успішності навчання.
 • завдання для поточного;
 • екзаменаційні білети, якщо іспит передбачено навчальним планом;
 • пакет комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією;
 • пакет директорських контрольних робіт;
 • тести.
 1.  Програма навчальної практики з дисципліни, якщо вона передбачена навчальним планом;
 2.  Тематика та інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових;
 3.  Інші методичні матеріали:
 • Нормативно-правові документи, які використовуються при викладанні навчальної дисципліни;
 • Матеріали ППД, інноваційні педагогічні технології;
 • Методичні роботи викладача: навчальні, електронні посібники, конспекти лекцій, опорні конспекти, практикуми, робочі зошити, словники, довідники, мультимедійні презентації, навчальні та краєзнавчі відеофільми, виступи, дописки, експонати, дидактичні матеріали, проекти тощо;
 • Матеріали по організації поза аудиторної роботи (конкурси, гуртки, олімпіади тощо).
 • гуртки, олімпіади тощо.

Інші складові навчально-методичного комплексу дисципліни визначаються викладачем, затверджуються на засіданні предметної комісії.

Викладач створює інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни на основі комп’ютерних мультимедійних технологій.

Основним структурним компонентом інформаційно-методичного забезпечення є створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни.

Робоча навчальна програма дисциплін є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад контрольного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Робоча навчальна програма дисципліни розробляється викладачем, розглядаються на засіданні предметної комісії і затверджується заступником директора з навчальної роботи коледжу.

Робочі навчальні програми дисциплін щорічно обговорюються на засіданнях предметних комісій. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються (пере затверджуються) не пізніше, ніж за 2 місяці до початку навчального року, протягом якого вивчаються відповідні дисципліни.


Ананьївський коледж
Безкоштовний хостинг uCoz