РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 08. Концепція освітньої діяльності

8.1. Освітня діяльність Коледжу базується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) інших нормативно-правових актів та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації і передбачає такі пріоритети:

 • доступності та конкурентності здобуття вищої освіти громадянином України;
 • незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • безперервності процесу здобуття вищої освіти шляхом поглиблення інтеграції з Університетом та іншими вищими навчальними закладами ІП-ІУ рівнів акредитації.
 • гласності   при   формуванні   структури   та   обсягів   освітньої   та професійної підготовки фахівців;
 • інтеграції у світову систему вищої освіти, збагаченням європейським досвідом, розширенням мобільності студентів та викладачів;
 • демократизація,     індивідуалізація     та    диференціація    навчально-виховного процесу;
 • впровадження  в  навчальний  процес  нових  прогресивних  методів навчання і нових технологій підготовки фахівців;
 • моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;
 • удосконалення    практичної    підготовки    студентів    з    всебічним  застосуванням навчальних науково-виробничих комплексів, матеріально-технічних    баз    Університетів    і    навчально-дослідних господарств;
 • формування   у   молоді   знань   і   навичок   поведінки   в   новому економічному середовищі;
 • поліпшення якісного складу педагогічних працівників відповідно до існуючих кваліфікаційних вимог державної акредитаційної комісії;
 • залучення до навчальної діяльності викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, спеціалістів-практиків,  сприяння професійного росту молодих викладачів;
 • надання особам, які навчаються в Коледжі, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;
 • надання належної підтримки, підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій;
 • покращення   іміджу   та   забезпечення   привабливості   навчання   в Коледжі;
 • створення умов студентам для навчання за кількома спеціальностями, відповідно до вимог, як вітчизняного так і міжнародного ринків праці.

8.2.      Організація      навчального-виховного      процесу      у      Коледжі здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення   про   організацію   навчального   процесу   у   вищих   навчальних закладах, державних і галузевих стандартів вищої освіти, інструктивних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших нормативно-правових актів з питань освітньої діяльності та цього Положення.

8.3.  Навчальний процес у Коледжі здійснюється шляхом навчальних (аудиторних)    занять,     самостійної    роботи,    практичної    підготовки    та контрольних заходів. Видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація тощо.

8.4.  Координацію  навчально-виховного  процесу  у  Коледжі,  розподіл педагогічного  навантаження  між  структурними  підрозділами,  контроль  за додержанням навчальної дисципліни здійснює навчальна частина в межах, визначених  Положенням  про  навчальну частину.   Організація  навчального процесу у Коледжі здійснюється відділеннями, цикловими (предметними) комісіями.   Основним  нормативним  документом,   що  визначає  організацію навчального   процесу   в   конкретному   напрямку   освітньої   або   освітньо-кваліфікаційної    підготовки,    є    навчальний    план,    який    затверджується директором   Коледжу.   Зміст   освіти   визначається   освітньо-професійною програмою.

8.5.  Коледж проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" відповідно до навчальних планів і програм, які розробляються на базі галузевих стандартів вищої освіти з урахуванням вимог нормативних    документів    підготовки    фахівців    відповідного    рівня    та затверджується в установленому порядку.

Коледж здійснює загальноосвітню підготовку студентів, на основі базової загальної середньої освіти, та забезпечує здобуття ними повної загальної середньої освіти з видачею, за їх бажанням атестата одночасно з дипломом про вищу освіту.

Нормативний термін навчання за ОКР "молодший спеціаліст" для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, може зменшуватись на один рік.

8.6. Навчання у Коледжі здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

8.7. Прийом документів і вступні іспити для абітурієнтів проводяться у Коледжі   приймальною   комісією,    склад   якої   затверджується   директором Коледжу.

8.8. Наукова та науково-дослідна робота у Коледжі проводиться у тісному зв'язку з Університетом за перспективними програмами та планами, схваленими педагогічною радою Коледжу і затвердженими Вченою радою Університету.

Наукова і науково-дослідна діяльність Коледжу забезпечується через:

 • органічну   єдність   змісту   освіти   і   програм   наукової   діяльності, інтеграцію навчального процесу, науки та виробництва;
 • безпосередню   участь   учасників      навчально-виховного   процесу  в науково-дослідних роботах, що проводяться у Коледжі:
 • залучення   до   навчально-виховного   процесу   провідних   учених   і науковців,   працівників   Коледжу   та   інших   наукових  установ   і організацій;
 • організацію наукових,  науково-практичних, науково-методичних семі-нарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;
 • інформаційно-консультаційне    та    дорадче    забезпечення    потреб сільськогосподарських товаровиробників і впровадження досягнень науково-технічного     прогресу     та     інноваційних технологій     в агропромисловому комплексі.

8.9. Науково-дослідні роботи виконуються педагогічними працівниками Коледжу та студентами на підставі трудових угод, контрактів, договорів. Науково-технічною продукцією можуть бути елементи технології, нова техніка й матеріали, хімічні речовини, комп'ютерні програми й бази даних, наукові рекомендації тощо.

8.10. Коледж здійснює міжнародне співробітництво шляхом:

 • партнерських угод та встановленням прямих стосунків з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами іноземних держав через укладення договорів про співпрацю;
 • участі в спільних з Університетом міжнародних освітніх і наукових про-грамах, проектах, дослідженнях, організації та проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших заходів;
 • організації відбору,  прийому та забезпечення навчання іноземних громадян за освітньо-професійними програмами Коледжу;
 • направлення   студентів   і   педагогічних   працівників   Коледжу   на навчання (стажування, навчально-виробничу практику) до зарубіжних закладів освіти (науки), підприємств тощо;
 • залучення відомих вчених і молодих науковців (студентів) до участі у розробці та впровадженні спільних грантів;
 • проведення    наукових    і    культурних    обмінів    із    закордонними партнерами.

8.11. Зовнішньоекономічну діяльність Коледж здійснює за погодженням Університету та відповідно до законодавства.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є:

 • залучення іноземних інвестицій та благодійних внесків;
 • організація фахової підготовки і стажування викладачів та студентів, провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням та науковою підготовкою іноземних громадян;
 • проведення науково-дослідних робіт за іноземним замовленням.

Ананьївський коледж