РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 03. Обсяг цивільної правоздатності

Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту реєстрації цього Положення і складається з його прав і обов'язків.

3.1. Коледж має право:

 • готувати   фахівців   за   державним   замовленням   і   замовленнями організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними та юридичними особами;
 • надавати освітні послуги, пов'язані із здобуттям вищої освіти, повної загальної середньої освіти;
 • надавати освітні послуги із здобуття другої вищої освіти;
 • кваліфікації   молодшого   спеціаліста,   крім   випадків передбачених законодавством;
 • відкривати платні курси продавців, операторів комп'ютерного набору;
 • створювати спільні центри,  фірми, науково-дослідні колективи та консультаційні центри;
 • надавати освітні послуги пов'язані із здобуттям робітничих професій;
 • надавати освітні   послуги   пов'язані   із   довузівською   підготовкою молоді, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;
 • проводити державну атестацію студентів;
 • видавати дипломи про вищу освіту державного зразка з акредитованих спеціальностей та атестати про повну загальну середню освіту;
 • видавати   посвідчення   про   присвоєння   робітничих   професій   за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України;
 • користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;
 • створювати на госпрозрахунковій основі короткострокові та довгострокові ліцензовані   курси   з   підготовки   та   перепідготовки   робітників   і спеціалістів, в тому числі за замовленням служб зайнятості населення;
 • надавати платні послуги згідно з  "Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", затвердженим    Постановами    Кабінету    Міністрів    України    від 20.01.1997 р. № 38 та від  14.04.2009 р. № 369 та затверджувати кошториси на їх надання;
 • отримувати    кошти і матеріальні    цінності     (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (зокрема благодійних), фізичних та юридичних осіб;
 • зараховувати на роботу педагогічних та інших працівників;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об'єктів і закладів харчування;
 • надавати платні послуги по використанню приміщень, транспорту, техніки;
 • здійснювати     виробничо-господарську     діяльність;
 • мати    рахунок    в    казначействі    за    місцем    знаходження,  ідентифікаційний код, бюджетні рахунки для виплати заробітної плати та стипендії студентам та рахунок власних надходжень;
 • може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав;
 • запроваджувати власну символіку і атрибутику;
 • забезпечувати    наступність    здобуття    вищої   освіти    випускників Коледжу;
 • згідно   довіреності   Університету   наданих   повноважень   директору Коледжу: укладати договори з юридичними і фізичними особами для виконання завдань, покладених на нього відповідно до законодавства;
 • встановлювати прямі зв'язки з навчальними  закладами, науковими установами  системи  освіти зарубіжних країн, міжнародними органі­заціями, фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому законодавством порядку;
 • співпрацювати в організації дослідної роботи та за її результатами отримувати документи міжнародного зразка;
 • виступати замовником, здійснювати закупівлю матеріалів, надавати і оплачувати послуги відповідно до чинних нормативних актів;
 • визначати форми організації і стимулювання праці у встановленому порядку;
 • визначати та вносити пропозиції Університету щодо змін у складі штатних працівників Коледжу;
 • отримувати від Університету кадрову допомогу;
 • створювати власні заклади харчування (кафе, їдальні, буфети тощо);
 • створювати   цехи   по   заготівлі,    переробці    сільськогосподарської продукції та продукції харчування;
 • створювати пункти по наданню побутових послуг населенню;
 • здійснювати   побутове   обслуговування   по   наданню   комунальних послуг;
 • розвивати     власну    мережу     спортивно-оздоровчих,     лікувально-профілактичних і культурних закладів;
 • створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Коледжу;
 • встановлювати     і     затверджувати     посадові     оклади     згідно     з законодавством у межах фонду оплати праці;
 • здійснювати геологічне вивчення надр, розробку та експлуатацію артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення Коледжу;                                                                  
 • інші права, не заборонені законодавством України;

Коледж є неприбутковою організацією.
За погодженням з Університетом:

 • користуватися банківськими кредитами і позичками;
 • проводити міжнародні конференції та науково-практичні семінари;
 • створювати,   ліквідовувати  та реорганізовувати     у  встановленому порядку власні структурні підрозділи;
 • розширювати    перелік    спеціальностей    та   напрямків    підготовки фахівців;
 • входити до складу інших навчальних науково-виробничих комплексів за спеціальностями, підготовка яких відсутня в Університеті;
 • списувати з балансу основні фонди;
 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
 • здавати в оренду будівлі, обладнання та інше майно;
 • змінювати умови прийому на навчання;
 • здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому будівництві.

3.2. Коледж зобов'язаний:

 • дотримуватись  вимог  Законів  України  «Про   освіту»,   «Про  вищу освіту», «Про мови в Українській РСР» та інших законодавчих актів;
 • дотримуватись   вимог   державних   стандартів   освіти   щодо   якості підготовки фахівців, передбачених Положенням про ліцензування та акредитацію ВНЗ;
 • забезпечувати на належному рівні навчально-виховний процес;
 • забезпечувати відповідність педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу кваліфікаційним вимогам;
 • проводити профорієнтаційну роботу;
 • виконувати доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців;
 • сприяти працевлаштуванню випускників;
 • підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на правах оперативного управління майно;
 • здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;
 • забезпечувати        відповідний        рівень        матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу;
 • забезпечувати навчально-виховний процес інформаційними ресурсами;
 • вести окремий бухгалтерський і оперативний облік, а також вчасно подавати   фінансову,   податкову,   статистичну   та   іншу   звітність відповідно до чинного законодавства України;
 • забезпечувати   дотримання   фінансової   дисципліни   і   фінансових зобов'язань та збереження закріпленого за ним державного майна;
 • своєчасно сплачувати податки та інші відрахування;
 • виконувати    норми    та    вимоги    щодо    охорони    навколишнього середовища,  раціонального використання і  відтворення природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки;
 • створювати   належні   умови   для   якісної   організації   навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці трудового колективу,   забезпечувати   дотримання законодавства   про   працю, правил    та    норм    охорони    праці,    безпеки    праці,    соціального страхування, протипожежної безпеки;
 • організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
 • звітувати перед Університетом та Міністерством аграрної політики та продовольства України про основні напрями та результати діяльності Коледжу;
 • гарантувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;
 • забезпечувати дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема за міжнародними угодами;
 • здійснювати      соціальний     захист  учасників   навчально-виховного процесу.

3.3. Основні завдання Коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями, перелік яких визначається чинними нормативними актами;
 • надання повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення виконання державного замовлення та інших договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності в галузі аграрного сектору економіки,   інформування   абітурієнтів   та   студентів   про   ринок зайнятості, сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення     культурного     і     духовного     розвитку,     здійснення спортивної та оздоровчої діяльності, створення належних умов для виховання й праці студентів та працівників Коледжу;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної  поваги  у  стосунках  між  працівниками,   викладачами  та студентами;                                                                г
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • проведення   профорієнтаційної   роботи   серед   молоді,   проведення довузівської підготовки вступників;
 • проведення навчально-виробничих конференцій, семінарів та інших заходів;
 • фінансово-господарська та виробнича діяльність.

3.4. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у Коледжі, визначено Законом України «Про вищу освіту»,  «Про освіту», «Положенням   про   державний   вищий   навчальний   заклад»   затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 1996р. № 1074.

Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

 • педагогічні працівники;
 • особи, які навчаються у Коледжі;
 • інші     працівники     (інженерно-технічний,     навчально-допоміжний, навчально-виробничий, адміністративно-господарський персонал), які становлять трудовий колектив Коледжу.

Адміністрація Коледжу забезпечує педагогічним та іншим працівникам:

 • належні умови праці;
 • правовий,  професійний  і  соціальний  захист  учасників  навчально-виховного процесу відповідно до законодавства України;
 • своєчасну виплату працівникам Коледжу заробітної плати;
 • встановлення надбавок до посадових окладів відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці працівників Коледжу.

Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, посадовими інструкціями, затвердженими директором та умовами трудових договорів (контрактів).

Прийом студентів на навчання до Коледжу проводиться у межах ліцензованого обсягу. Обсяги прийому на навчання до Коледжу за відповідними освітньо-професійними програмами визначаються директором Коледжу і узгоджуються з Головним управлінням агропромислового розвитку Одеської області.

Організація і проведення прийому на навчання студентів здійснюється приймальною комісією Коледжу, згідно з правилами прийому. Зарахування студентів на навчання здійснюється згідно наказу директора Коледжу.

Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього Положення.

Особи, що навчаються у Коледжі, мають право на:

 • навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст";
 • вибір   форми   навчання   освітньо-професійних   та   індивідуальних програм, позанавчальних занять;
 • продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття другої освіти у Коледжі;
 • одержання   на   конкурсній   основі      направлення   на   навчання   та стажування до інших вищих навчальних закладів, зокрема зарубіжних;
 • користування    навчальною,    виробничою,    науковою,    культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;
 • участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України, Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України,  та  інших іменних стипендій;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю у межах освітньо-професійної програми підготовки;
 • одержання знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки та культури;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь   у   науково-дослідній  діяльності,   конференціях,   олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у роботі органів студентського самоврядування;
 • участь в об'єднаннях громадян;        '
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами і графіками;
 • трудову діяльність у вільний від навчання час;
 • додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час за основним місцем роботи  та інші  пільги  для  осіб,  які  поєднують роботу з навчанням;
 • канікулярну відпустку тривалістю згідно чинного законодавства;
 • захист від  будь-яких  форм  експлуатації,  фізичного та психічного насильства;
 • інші права, не заборонені законодавством.

За успіхи у навчанні, практичній та громадській роботі у Коледжі застосовуються різні види морального та матеріального заохочення студентів: іменні стипендії, стипендії різних рівнів, подяки тощо.

Особи, що навчаються у Коледжі, зобов'язані:

 • дотримуватися    законодавства України, цього Положення, Правил внутрішнього   розпорядку   Коледжу,   інших   нормативно-правових актів, Правил проживання в гуртожитку, моральних і етичних норм співжиття;
 • виконувати   вимоги   навчального   плану,    відвідувати   заняття,   в установлені терміни виконувати всі завдання, проходити проміжний та підсумковий контроль знань;
 • підвищувати   культурний   рівень,   оволодівати   загальнолюдськими духовними цінностями та знаннями національних культур, історій, традицій;
 • поглиблювати знання з української мови та оволодівати іноземними мовами;
 • вдосконалювати свій моральний і фізичний рівень;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
 • вчасно інформувати керівництво Коледжу у разі неможливості з поважних   причин   відвідувати  заняття,   складання   (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;
 • бережливо ставитися до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх облаштування, а у випадку навмисного псування майна, відшкодовувати його вартість відповідно до   законодавства,   Правил   внутрішнього   розпорядку   Коледжу, Правил проживання в гуртожитку, інших нормативних актів;
 • за невиконання або недотримання обов'язків чи порушення Правил внутрішнього розпорядку до осіб, які навчаються у Коледжі, можуть застосовуватись     заходи     дисциплінарного     стягнення     аж     до відрахування;
 • порядок накладання дисциплінарного стягнення та відрахування з Коледжу встановлюється чинним законодавством, цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку.

Особи, що навчаються у Коледжу, можуть бути відраховані:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з комісією у справах неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим Положенням, в інших випадках, передбачених законодавством.

Поновлення на навчання у Коледжі відрахованих осіб здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

Особи, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, народженням дитини тощо). Студентам, які перервали навчання у Коледжі з поважних причин, надається академічна відпустка. Поновлення студентів на навчання у Коледжі здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Положенням та Положенням про навчальну частину Коледжу.

Студенти Коледжу, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення за умови успішного виконання навчального плану за рішенням педагогічної (адміністративної) ради та наказу директора.

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до державної атестації, за результатами, якої їм присвоюється відповідна кваліфікація за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Випускникам Коледжу видається диплом про здобуття вищої освіти державного зразка, а також додаток до диплому про освіту із зазначенням результатів контролю знань з усіх дисциплін.

Випускники денної форми, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до договору, укладеному між замовником, Коледжем та випускником. Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними договорів.

3.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Коледжу, педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.


Ананьївський коледж