РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 05. Органи громадського самоврядування

5.1. У вищому колегіальному органі самоврядування Коледжу повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та представники з числа осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі. При цьому не менш ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники коледжу, які працюють на постійні основі і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

Представників з числа працівників обслуговуючого персоналу (15 відсотків) обирати на загальних зборах трудового колективу.

5.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу:

 • обирають претендентів на посаду директора;
 • вносять подання Університету про дострокове звільнення директора;
 • щорічно   заслуховують  звіт  директора  Коледжу   оцінюють   його діяльність та розглядають перспективні плани діяльності Коледжу;
 • обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної  комісії Університету на період обрання директора;
 • розглядають звіт про виконання колективного договору, вносять зміни до колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету     працівників     Коледжу     підписати     його разом     з адміністрацією;
 • обирають комісію з питань трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • затверджують та вносять подання Університету про зміни   до цього,  положення;
 • затверджують     Правила     внутрішнього     трудового     розпорядку Коледжу;
 • затверджують положення про органи студентського самоврядування Коледжу;
 • розглядають інші питання діяльності Коледжу.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймається простою більшістю голосів за присутності 2/3 членів трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

5.3.  У Коледжі створюються і діють органи студентського самовряду-вання, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи - актив групи, відділення - старостат, гуртожитку - рада гуртожитку, Коледж - студентська рада.

5.4. Рішення   органів   студентського   самоврядування   мають   дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, документами Університету та цим Положенням.

5.5. Вищим     колегіальним     органом     студентського     самоврядування Коледжу є конференція студентів Коледжу, яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування;
 • обирає студентську раду та заслуховує її звіти;
 • визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.6. Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є сту-дентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на один рік.

Старостат відділення та рада гуртожитку Коледжу обираються на загальних зборах студентів, відповідних структурних підрозділів та затверджуються наказом директора.

5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань стажування студентів за кордоном;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Ананьївський коледж