РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 04. Управління Коледжем, права та обов'язки директора

4.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;
 • розмежування   прав,   повноважень   та   відповідальності   власника (власників), органів управління вищою освітою, директора Коледжу;
 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • незалежності   від   політичних   партій,   громадських   та   релігійних організацій.

4.2.  Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

 • самостійно визначати форми навчання,  форми та види організації навчального процесу;
 • приймати на роботу педагогічних та інших працівників;
 • надавати   додаткові   освітні   послуги   і   самостійно   розробляти   та запроваджувати власні програми навчальної і навчально-виробничої діяльності;
 • здійснювати  видавничу діяльність,  розвивати  власну  поліграфічну базу;
 • на підставі відповідальних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими   навчальними   закладами,   підприємствами,   установами   та організаціями;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі  вищої освіти,  а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
 • користуватися   земельними   ділянками   в   порядку,   встановленому земельним кодексом України.

4.3.   Безпосереднє   управління   діяльністю   Коледжу   здійснює   його директор.

4.4.  Директор Коледжу по довіреності Університету для забезпечення фінансово-господарської діяльності  Коледжу уповноважений діяти в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Для здійснення представництва йому надаються такі повноваження і права:

 • вирішувати питання діяльності Коледжу, розробляти погоджені з Університетом структуру і штатний розклад Коледжу;
 • видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Коледжу;
 • представляти Коледж у відносинах із державними органами управління, судовими інстанціями, юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджатися коштами і майном, закріпленим за Коледжем,  і нести відповідальність за їх використання; забезпечувати виконання кошторису,    укладати    угоди,    видавати доручення,    відкривати реєстраційні рахунки;
 • підписувати банківські та інші фінансові документи Коледжу;
 • відповідати за результати діяльності Коледжу перед Університетом та Міністерством;
 • приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Коледжу;
 • за погодженням з ректором Університету призначати заступників директора, головного бухгалтера;
 • забезпечувати дотримання у Коледжі охорони праці, законності та правопорядку;
 • визначати    функціональні    обов'язки    працівників    Коледжу    та затверджувати посадові інструкції;
 • формувати контингент студентів, які навчаються у Коледжі;
 • відраховувати  осіб,  які  навчаються у  Коледжі,  та поновлювати раніше відрахованих;
 • контролювати виконання навчальних планів і програм;
 • контролювати   дотримання   всіма   підрозділами   штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечувати   контроль  за  дотриманням   службової  та  державної таємниці;
 • забезпечувати підвищення професійного рівня викладацького складу та регулярне його оновлення;
 • здійснювати контроль якості роботи педагогічних та інших працівників,   організацію   навчально-виховної,   культурно-масової  роботи, стану   фізичного   виховання   і   здоров'я студентів та   працівників Коледжу;
 • вирішувати питання трудових спорів;
 • укладати від імені Коледжу усі не заборонені чинним в Україні законодавством договори, вчиняти всі не заборонені чинним в Україні законодавством     односторонні     правочини     та     одержувати     на правомірній  підставі  майно  чи  кошти  від  будь-якої  фізичної чи юридичної особи;
 • інші   повноваження,   необхідні   для   нормального   функціонування Коледжу;
 • разом з профспілковою організацією Коледжу подавати на розгляд загальних    зборів    трудового    колективу    (конференції)    Правила внутрішнього   трудового   розпорядку   та   Колективний   договір   і затверджувати їх після прийняття зборами (конференцією);
 • щорічно звітувати перед загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу та Вченою радою Університету.

4.5. Директор несе персональну відповідальність за:

 • провадження освітньої діяльності Коледжу;
 • виконання планів державного замовлення;
 • якість підготовки фахівців;
 • працевлаштування випускників;
 • результати фінансово-господарської діяльності;
 • стан і збереження державного майна, закріпленого за Коледжем;
 • збереження   оригіналів   або   копій   навчально-облікової  документації відповідно  до  вимог законодавства та  документів,  необхідних  для забезпечення   навчального   процесу  згідно   з   ліцензійними  умовами надання освітніх послуг.

4.6.  Директор Коледжу призначається на посаду ректором  Університету на конкурсних засадах.

Директор повинен мати повну вищу освіту, досвід педагогічної та організаційної роботи у ВНЗ не менше п'яти років.

Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за порушення вимог цього Положення, умов контракту та з інших підстав, визначених чинним законодавством.

Директор Коледжу відповідно до Положення може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

4.7. Відповідно до Положення  для вирішення поточних питань діяльності Коледжу директор створює робочі та дорадчі органи:

 • робочі   органи - адміністративна рада, приймальна комісія;
 • дорадчі органи - педагогічна рада, методична рада.

Положення про робочі та колегіальні органи та їхні функції затверджуються директором Коледжу відповідно до цього Положення. До складу адміністративної ради Коледжу входять:

 • директор (голова);
 • заступники директора;
 • завідувачі відділень;
 • головний бухгалтер;
 • голова профспілкового комітету;
 • голови циклових комісій;
 • керівники структурних підрозділів;
 • голова студентського самоврядування.

До функціональних обов'язків адміністративної ради Коледжу входить:

 • оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності Коледжу;
 • розгляд  результатів  роботи   керівників   структурних  підрозділів  з питань збереження і  ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей;
 • розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та структурних підрозділах Коледжу;
 • вживання    заходів    для    поліпшення    соціально-побутових    умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Коледжу;
 • розгляд  питань  щодо  раціонального  використання  матеріальних  і фінансових ресурсів;
 • розгляд    пропозицій    щодо    кандидатур    на    посади    заступників директора,   головного   бухгалтера,  завідувачів   відділеннями,   голів циклових комісій, керівників структурних підрозділів;
 • прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу і наукових досліджень;
 • ухвалення фінансового плану й звіту Коледжу;
 • розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і планів прийому студентів;
 • представлення Вченій раді Університету кандидатур для присвоєння урядових нагород,  почесних грамот,  знаків Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Університету, Коледжу;
 • заслуховування   звітів   керівників   структурних   підрозділів,   інших посадових осіб про їхню діяльність;
 • участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці.

До складу приймальної комісії Коледжу входять:

 • директор (голова);
 • заступники директора;
 • відповідальний секретар;
 • завідувачі відділень;
 • голови циклових комісій;
 • провідні педагогічні працівники;
 • представники громадських організацій (за згодою);

До складу педагогічної ради входять:

 • директор (голова);
 • заступники директора;
 • завідувачі відділень;
 • голови циклових комісій;
 • педагогічні працівники;
 • завідувач бібліотекою;
 • головний бухгалтер;
 • начальник відділу кадрів;
 • голова профкому;
 • представники студентського колективу.

Педагогічна рада Коледжу розглядає, обговорює та вирішує:

 • стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;
 • досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих педагогічних
 • працівників;
 • підвищення фахового рівня педагогічних працівників;
 • стан дисципліни та успішності студентів;
 • забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;                       ;
 • стан практичної підготовки студентів;
 • підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів;
 • аналіз результатів навчально-виховної діяльності;
 • аналіз результатів захисту курсових робіт, здачі державних іспитів;
 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • аналіз роботи кабінетів і лабораторій;
 • стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази;
 • інші питання освітньої діяльності Коледжу.

Персональний склад педагогічної й адміністративної рад затверджується наказом директора Коледжу терміном на один рік. Очолює педагогічну, адміністративну ради директор.

Засідання педагогічної й адміністративної рад проводяться не рідше один раз на два місяці. Засідання педагогічної або адміністративної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів. Рішення педагогічної або адміністративної ради приймається простою більшістю голосів та затверджується директором Коледжу. У своїй роботі педагогічна й адміністративна ради керуються відповідним Положенням.


Ананьївський коледж
Безкоштовний хостинг uCoz