РеєстраціяВхід

Меню сайту

ОПП

Вхід на сайт

Пошук

Календар

Погода
Ананьев (г.)

Урядові сайти


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 01. Загальна частина

Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Уманського національного університету садівництва (далі Університет) і є документом, який регламентує діяльність Ананьївського державного аграрно-економічного коледжу Уманського національного університету садівництва (далі Коледж), який здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців для агропромислового виробництва освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за ліцензованими спеціальностями з видачею диплома державного зразка про вищу освіту, завіреного гербовою печаткою і підписом директора Коледжу.        

Навчальний заклад створений згідно постанови РНК УРСР від 12 .02.1944 року №792.

Наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 06.08.1958 року №996 перейменований в Ананьївський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.

В 2002 Ананьївський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку перейменований за наказом Міністерства аграрної політики України №130 від 15 травня в Ананьївський державний аграрно-економічний технікум.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.05.2013 р. № 298 "Про реорганізацію Ананьївського державного аграрно-економічного технікуму" навчальний заклад реорганізовано в Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний технікум Уманського національного університету садівництва. Скорочена назва: ВСП ААЕТ УНУС.

На підставі наказу Уманського національного університету садівництва №20-10/100 від 04 квітня 2014 року Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний технікум Уманського національного університету садівництва перейменовано в Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва. Скорочена назва ВСП ААЕК УНУС.

Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського НУС - вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, заснований державою, фінансується із державного бюджету і підпорядковується центральному органу виконавчої влади - Міністерству аграрної політики та продовольства України. Занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України 29.10.2013 року №10251030035000186. Освітню діяльність Коледж здійснює на підставі ліцензії з визначеним обсягом прийому студентів. Коледж ліцензується та акредитується в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України і занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України.

Місцезнаходження: 66400, вул. Пушкіна, 62, м. Ананьїв, Одеська область тел. факс: (04863) 2-13-80, тел.: 2-14-59, 2-18-83 е-mail:adaet_office@ukr.net. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

 • підготовка, згідно з державним замовленням і за договірними зобов'язаннями, кадрів для агропромислового комплексу;
 • надання повної загальної і середньої освіти;
 • надання професійної підготовки робітничих професій;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • довузівська підготовка;
 • надання інших освітніх послуг не заборонених законодавством;
 • наукова і науково-технічна, інформаційно-консультаційна, пропагандистська діяльність;
 • методична, видавнича, культурно-освітня діяльність;
 • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, програмах міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками;
 • профорієнтаційна робота;
 • міжнародне співробітництво.

Головні завдання Коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності за спеціальностями, які забезпечують підготовку кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідають стандартам вищої освіти;
 • забезпечення впровадження ступеневої підготовки фахівців;
 • формування необхідної матеріально-технічної, інформаційної баз та кадрового забезпечення;
 • надання платних освітніх та інших послуг, дозволених законодавством України;
 • забезпечення впровадження у навчальний процес сучасних технологій та науково-методичних досягнень;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками і студентами;
 • забезпечення  набуття  студентами     професійних  знань  та умінь відповідно до  освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • забезпечення гнучкості навчального процесу, яка полягає у здатності до   перебудови   у   відповідності   з   потребами   агропромислового виробництва;
 • здійснення    наукової,     науково-технічної,     творчої,    мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення   виконання   державного   замовлення   та   угод   на підготовку кадрів з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників;
 • забезпечення    культурного    і    духовного    розвитку    особистості, виховання осіб, які навчаються у Коледжі у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • здійснення        фінансово-господарської,        виробничо-комерційної діяльності.                                   

          Коледж забезпечує виконання освітніх та освітньо-професійних програм у повному обсязі за формами  навчання  відповідно до отриманих ліцензій.

З акредитованих спеціальностей Коледж має право видавати дипломи про вищу освіту за зразками затвердженими Кабінетом Міністрів України. Диплом, виданий Коледжем, завіряється гербовою печаткою, яка містить назву Коледжу і Університету та підписом директора.

Коледж, як вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, має право здійснювати організацію і прийом на навчання студентів на основі базової та повної загальної середньої освіти. Студенти, зараховані до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти, одночасно навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та програмою повної загальної середньої освіти.

Особам, які одержали повну загальну середню освіту, за їх бажанням можуть видаватися атестати одночасно з дипломами про вищу освіту.

Особам, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, видаються свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, рішень Вченої ради і Статуту Університету та цього Положення. У Коледжі знаходяться документи, що визначені умовами ліцензування та документи, що забезпечують навчальний процес.

Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, в банках, печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням.  

Організаційна структура Коледжу визначається директором Коледжу відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074 та головних завдань діяльності Коледжу.

Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних його завдань і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.

Структурні підрозділи Коледжу: відділення, циклові комісії, навчальна частина, бібліотека з читальною залою, відділ кадрів, бухгалтерія, лабораторії, навчальні кабінети, комп'ютерні класи, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток, виробничі структури, господарсько-побутова частина (котельня, гаражі, служба водопостачання і водовідведення, енергетична служба). В разі потреби у Коледжі можуть створюватися методичні ради, порядок створення і функції, яких визначаються директором.


Ананьївський коледж